Formulari On-line de Comunicacions

Data límit per a presentar comunicacions: dia 26 de febrer de 2023, fins les 23:59 hores.

Típus Comunicació/Pòster
Dades personals autor signant
Dades de la comunicació Inclòs el primer signant. Es poden incloure fins un màxim de 6 autors. S'han d'escriure tots els autors, subratllant la persona que presenti la comunicació com a primer signant: el nom i cognoms dels autors separats per ';' (ex. Javier González; Dolores Rivera).
Caldrà detallar la Institució, Departament o Servei del primer signant.
El títol de la comunicació ha d'estar escrit amb lletres majúscules i sense abreviaturas. Ha de ser breu, però explicatiu del contingut.
Arítmies
Hemodinàmica i intervencionisme coronari
Infermeria
Insuficiència cardíaca i valvulopaties
Malaltia coronària
Tècniques d'imatge
Comunicació
Pòster
No es poden registrar comunicacions on-line